header

HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VAARSCHOLEN

ARTIKEL 1 - DEFINITIES 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
a.  de vaarschool: de ondernemer tevens lid van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemers in de Bedrijfstak Waterrecreatie) die bedrijfsmatig, al of niet aan boord van een vaartuig, vaarinstructie geeft; 
b.  de contractant: degene die zelf of namens een derde met de vaarschool een overeenkomst aangaat; 
c.  de cursist: hij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), tegen betaling, al of niet aan boord van een vaartuig, vaarinstructie ontvangt; 
d.  een groep: een groep bestaande uit natuurlijke personen, welke vertegenwoordigd wordt door de contractant, die, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), tegen betaling, al of niet aan boord van een vaartuig, vaarinstructie ontvangt. 
e.  de overeenkomst: elke overeenkomst tussen vaarschool en cursist, waarbij de vaarschool zich tegenover de cursist verbindt om, tegen betaling, al dan niet aan boord van een vaartuig, vaarinstructie te geven. 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID 
1.  Met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever of van een derde zijn deze voorwaarden uitsluitend van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen de contractant en de vaarschool, lid van HISWA Vereniging. 
2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten die het gevolg van bedoelde vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst. 

ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST 
1.  Een vaarinstructie overeenkomst is een overeenkomst, waarbij de vaarschool zich tegenover de contractant verplicht om, tegen betaling, al of niet aan boord van een vaartuig, vaarinstructie te geven aan de cursist. 
2.  De vaarschool heeft het recht om, afhankelijk van de weersomstandigheden en het niveau van de cursisten, de instructie aan boord van het vaartuig te wijzigen in een instructie op de wal. 
3.  De overeenkomst dient, zo mogelijk, schriftelijk te worden aangegaan. Mondelinge wijzigingen en/of aanvullingen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden bevestigd. 

ARTIKEL 4 - DE VERPLICHTINGEN VAN DE VAARSCHOOL 
1.  De vaarschool geeft naar beste weten en kunnen instructie aan de cursist. 
2.  De vaarschool staat er voor in dat de aangeboden accommodatie deugdelijk en veilig is. 
3.  Indien er een vaartuig van de vaarschool wordt gebruikt staat de vaarschool er voor in dat het vaartuig in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en voorzien is van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting. 
4.  Indien er een vaartuig van de vaarschool wordt gebruikt is de vaarschool verplicht het vaartuig te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het overeengekomen vaargebied. 
5.  Indien er, op grond van de overeenkomst, sprake is van het ter beschikking stellen van accommodatie, stelt de vaarschool de accommodatie ter beschikking voor de overeengekomen periode. 

ARTIKEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID 
1.  De vaarschool is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in zijn accommodatie en/of vaartuig, tenzij dit het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van hem dan wel van personen in zijn dienst en/of personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden. 2
2.  Indien de vaarschool aansprakelijk is voor de schade en/of verlies van bagage, dan is deze beperkt tot een bedrag van € 1000,--. De vaarschool is nimmer aansprakelijk voor immaterieel schade of gevolgschade voortvloeiende uit het verlies of beschadiging van bagage. 
3.  De cursist is volledig aansprakelijk voor schade die door een aan hem of zijn minderjarige kinderen toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 

ARTIKEL 6 - DE BETALING 
De cursist dient het cursusgeld binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur op het kantoor van de vaarschool of door overmaking naar een door de vaarschool aan te wijzen bankrekening te voldoen. Het totale bedrag dient uiterlijk op de dag van aankomst in het bezit van de vaarschool te zijn. 

ARTIKEL 7 - IN VERZUIM ZIJN EN WANPRESTATIE 
1. Indien de vaarschool zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, kan de cursist de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De vaarschool moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen. De cursist heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de vaarschool laatstgenoemde niet kan worden toegerekend. Het bovenstaande geldt niet als door de vaarschool een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden. 
2.  Indien de cursist het verschuldigde opeisbare cursusgeld niet voldoet, dan wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De vaarschool kan dan zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst voor ontbonden houden. 
3. Ingeval de cursist met betaling in verzuim is, is de vaarschool gerechtigd een wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de cursist in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag. 
4.  Indien één der partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op de tussen hen gesloten overeenkomst, is de in verzuim zijnde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de ene partij aan de ander partij verschuldigde bedrag met een minimum van € 115,00. 

ARTIKEL 8 - DE VERPLICHTINGEN VAN DE CURSIST 
1.  Indien er, ten behoeve van de eigen instructie, een vaartuig van de cursist wordt gebruikt is de cursist verplicht er zorg voor te dragen dat het vaartuig is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het overeengekomen vaargebied. 
2.  Indien er sprake is van een groep deelnemers is de contractant gehouden de vaarschool uiterlijk op de dag van aankomst een lijst van groepsdeelnemers te overhandigen. 
3. De kosten die direct verband houden met het normale gebruik van het vaartuig, waaronder haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de vaarschool. Echter indien op verzoek van de cursist een bijzonder gebruik van het vaartuig wordt gemaakt zijn de daaraan gerelateerde extra kosten voor rekening van de cursist. 

ARTIKEL 9 - KLACHTEN 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig duidelijk omschreven worden ingediend bij de vaarschool binnen twee weken nadat de cursist het gebrek heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn rechten terzake verliest. 

ARTIKEL 10 - ANNULERING 
Indien de cursist de overeenkomst wil annuleren, moet hij de vaarschool zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis stellen. In geval van annulering door een enkele cursist is de cursist aan de vaarschool een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van: 
a. 15% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot drie maanden voor de aanvang van de cursusperiode. 
b.  50% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot twee maanden voor aanvang van de cursusperiode. 
c.  75% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot één maand voor aanvang van de cursusperiode. 
d.  100% van de overeengekomen prijs in geval van annulering binnen één maand voor aanvang van de cursusperiode, alle voornoemde schadeloosstellingen met een minimum van € 75,--. In geval van annulering door een groep bestaande uit tien of meer cursisten is de contractant aan de vaarschool een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van:
a. 25% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot zes maanden voor aanvang van de 
cursusperiode. 3
b. 50% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot vier maanden voor aanvang van de 
cursusperiode. 
c.  75% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot twee maanden voor aanvang van de cursusperiode. 
d.  100% van de overeengekomen prijs in geval van annulering binnen één maand voor de aanvang van de cursusperiode. 

ARTIKEL 11 - AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN 
Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van de algemeen voorwaarden dienen door partijen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen  afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen. 

ARTIKEL 12 – PRIVACY
Het komt regelmatig voor dat er foto's en video's gemaakt worden van cursisten gedurende de cursus. Het kan voorkomen dat afbeeldingen voor promotionele doeleinden van de zeilschool worden gebruikt. Door inschrijving aan een cursus bij Aquavitesse stemt u hiermee in.
Mocht u zien dat ergens op onze communicatie uitingen een foto van u of uw kind staat zonder dat u dat wilt, stuur ons dan een mail om die foto te verwijderen.

ARTIKEL 13 - VZR
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Aquavitesse bv. gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Aquavitesse bv. niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.
Alle jeugd curussen van Aquavitesse vallen onder de garantieregeling van VZR Garant. 

RS sailing en Carter


Bij Aquavitesse kunt u terecht voor verkoop van Carter optimisten en RS zeilboten.

RSSailing.com

Zeilles vol­wassenen

Diverse mogelijkheden voor een leerzame en ontspannen cursus. Privéles om in een korte periode voldoende kennis op te doen om zelfstandig te zeilen. Tevens bieden wij thema-lessen in groepsverband aan.

Zeilles volwassenen

Gebruikte boten te koop

Na het seizoen verkopen wij de RSen en optimisten
Prijzen en info

Boot verhuur

Geoefende zeilers vinden bij Aquavitesse de ideale boot voor een heerlijke vakantie of een dagje uitwaaien. De diversiteit van onze vloot zorgt ervoor dat er altijd een boot van uw wensen bij zit. 

Zoek & Boek

Hiswa maart 2016

Bezoek ons op de Hiswa van 16 t/m 20 maart 2016