HISWA algemene voorwaarden voor vaarscholen

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor Vaarscholen, Duikscholen en Viscursussen van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de Bedrijfstak Watersportindustrie). Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. De voorwaarden gelden uitsluitend voor leden van HISWA Vereniging. Bij misbruik zal HISWA Vereniging daartegen optreden. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam op 21 juni 2018 onder nummer 69/2018.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
in deze voorwaarden gelden de volgende definities:
a. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bedrijfsmatig overeenkomsten sluit voor het geven van lessen of andere vormen van instructie, al of niet aan boord van een vaartuig. Deze ondernemer is lid van HISWA Vereniging.
b. Consument: een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met een ondernemer die lid is van HISWA Vereniging. Het gaat hier om een overeenkomst voor het ontvangen van lessen of andere vormen van instructie, al dan niet aan boord van een vaartuig. Deze consument sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel.
c. Cursist: een natuurlijke persoon die, al of niet aan boord van een vaartuig, lessen of andere vormen van instructie ontvangt. Deze persoon ontvangt de lessen niet in het kader van zijn beroep of bedrijf, maar als privépersoon.
d. Groep: een groep die tegen betaling, al of niet aan boord van een vaartuig, lessen of andere vormen van instructie ontvangt. Deze groep bestaat uit natuurlijke personen en wordt vertegenwoordigd door de consument die de overeenkomst heeft gesloten. De leden van de groep ontvangen de lessen niet in het kader van hun beroep of bedrijf, maar als privépersonen.
e. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, en dat is bestemd voor sportbeoefening en vrijetijdsbesteding. Onder het vaartuig vallen ook de uitrusting en inventaris die erbij horen.
f. Overeenkomst: een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, waarbij de ondernemer zich verplicht om tegen betaling lessen of andere vormen van instructie te geven aan de consument of aan een of meer andere personen waarvoor dit is afgesproken. Deze lessen kunnen al dan niet plaatsvinden aan boord van een vaartuig.
g. Elektronisch: per e-mail of website. h. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie in Den Haag.
Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden staan, zijn inclusief btw.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke opdrachtovereenkomst die gesloten wordt tussen de consument en de ondernemer. De voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten die het gevolg van bedoelde vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 3 - AANBOD/OFFERTE
1. De ondernemer brengt zijn aanbod of offerte mondeling, schriftelijk of elektronisch uit.
2. Een mondeling aanbod vervalt als het niet onmiddellijk wordt geaccepteerd, behalve als de ondernemer direct een termijn heeft gegeven om het aanbod te accepteren.
3. Op een schriftelijk of elektronisch aanbod moet een dagtekening staan. Wordt er in het aanbod een geldigheidstermijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod binnen die termijn niet veranderen of intrekken. Wordt er geen termijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod niet veranderen of intrekken tot en met 10 werkdagen na de Juni 2018 dagtekening.
4. De ondernemer vermeldt in zijn aanbod in ieder geval: - de aard, inhoud en omvang van de diensten die hij gaat verrichten; - de hoogte van het cursusgeld en de eventuele aanvullende kosten; - de datum en het tijdstip waarop de instructie begint en eindigt.
5. Bij elk aanbod moet de ondernemer een exemplaar van deze algemene voorwaarden afgeven.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST
1. Er is sprake van een overeenkomst zodra de consument het aanbod van de ondernemer accepteert. Accepteert hij dit aanbod elektronisch, dan stuurt de ondernemer elektronisch een bevestiging naar de consument.
2. Elke overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd.
3. Bij een schriftelijke overeenkomst moet de ondernemer altijd een afschrift aan de consument geven.
4. Een vaarinstructie overeenkomst is een overeenkomst, waarbij de vaarschool zich tegenover de contractant verplicht om, tegen betaling, al of niet aan boord van een vaartuig, vaarinstructie te geven aan de cursist.
5. De vaarschool heeft het recht om, afhankelijk van de weersomstandigheden en het niveau van de cursisten, de instructie aan boord van het vaartuig te wijzigen in een instructie op de wal.

ARTIKEL 5 - PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN
1. De ondernemer en de consument spreken vooraf af: - hoeveel de consument moet betalen aan cursusgeld en eventuele extra kosten; - of de ondernemer de prijzen tussentijds mag wijzigen en zo ja, onder welke voorwaarden.
2. Als de ondernemer binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging doorvoert, blijft de afgesproken prijs gelijk.
3. Als de ondernemer meer dan 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs verhoogt, mag de consument de overeenkomst opzeggen. Dit mag hij niet doen als in de overeenkomst is vastgelegd dat de instructie meer dan 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zal beginnen. 4. De ondernemer kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan de consument.

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN
1. De consument moet het cursusgeld binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betalen, maar in ieder geval op de aanvangsdatum van de cursus. Hij kan het cursusgeld betalen op het kantoor van de ondernemer of door het bedrag over te maken naar een bankrekening die door de ondernemer wordt bepaald.
2. Als de consument niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat de ondernemer hem in gebreke hoeft te stellen. Toch stuurt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum nog één kosteloze betalingsherinnering naar de consument. Daarin wijst hij de consument op zijn verzuim en geeft hij hem alsnog de gelegenheid om de rekening binnen 14 dagen te betalen. In de betalingsherinnering maakt de ondernemer ook melding van de buitengerechtelijke incassokosten die de consument bij niet tijdige betaling verschuldigd is.
3. Is de 14-dagentermijn die in lid 2 genoemd is, verlopen en heeft de consument nog niet betaald, dan is de ondernemer bevoegd om betaling van het verschuldigde bedrag te eisen, zonder dat hij de consument verder in gebreke hoeft te stellen. De buitengerechtelijke incassokosten die daaraan verbonden zijn, mag hij naar redelijkheid in rekening brengen bij de consument. Hiervoor gelden maximumbedragen die staan in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. Onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen zijn deze maximumbedragen vastgesteld op: - 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-; - 10% over de volgende € 2.500,-; - 5% over de volgende € 5.000,-; - 1% over de volgende € 190.000,-; - 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-.

ARTIKEL 7 – ANNULERING
1. Als de consument de overeenkomst wil annuleren, moet hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer laten weten.
2. Als de consument annuleert, heeft de ondernemer het recht om een gefixeerde (vaste) schadeloosstelling van de consument te eisen. Deze schadeloosstelling bedraagt: Juni 2018 - 15% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering tot 3 maanden vóór aanvang van de cursusperiode; - 50% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering tot 2 maanden vóór aanvang van de cursusperiode; - 75% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van de cursusperiode; - 100% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering binnen 1 maand vóór aanvang van de cursusperiode of op de ingangsdatum van de cursus. Voor alle genoemde schadeloosstellingsbedragen geldt een minimum van € 75,-.
3. Als een groep van 10 of meer cursisten annuleert, gelden andere schadeloosstellingsbedragen dan genoemd in lid 2. In dat geval heeft de ondernemer het recht om een gefixeerde (vaste) schadeloosstelling van de consument te eisen van: - 25% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering tot 6 maanden vóór aanvang van de cursusperiode; - 50% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering tot 4 maanden vóór aanvang van de cursusperiode; - 75% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering tot 2 maanden vóór aanvang van de cursusperiode; - 100% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering binnen 1 maand vóór aanvang van de cursusperiode.
4. Als de consument de overeenkomst annuleert, moet hij de annuleringskosten betalen volgens de bepalingen in lid 2 en 3. Kan de consument of de ondernemer aantonen dat de werkelijke schade aanmerkelijk hoger of lager is dan de annuleringskosten volgens lid 2 of 3? Dan moet de consument de werkelijke schade vergoeden. Onder schade verstaan we het geleden verlies of de gederfde winst van de ondernemer.
5. Als de consument de overeenkomst annuleert, kan hij de ondernemer vragen of een andere persoon de overeenkomst mag overnemen via een ‘indeplaatsstelling’. Als de ondernemer daarmee akkoord gaat, heeft hij het recht om hiervoor administratiekosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8 - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ONDERNEMER
1. De ondernemer zal de instructie op een professionele manier aan de cursist(en) geven of laten geven.
2. De ondernemer staat ervoor in dat de aangeboden accommodatie veilig is en aan alle eisen voldoet.
3. Als er bij de instructie zaken van de ondernemer worden gebruikt, staat de ondernemer ervoor in dat deze zaken: - in goede staat verkeren; en - kunnen worden gebruikt waarvoor zij bestemd zijn; en - voldoen aan de veiligheidseisen die voor het overeengekomen gebruik gelden.
4. Als de ondernemer voor de instructie eigen zaken gebruikt, is hij verplicht om die zaken te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. De dekking van de verzekering moet gelden in het gebied waar de instructie wordt gegeven.
5. Als de ondernemer op basis van de overeenkomst verplicht is om accommodatie ter beschikking te stellen, doet hij dat voor de overeengekomen periode.
6. De kosten die direct verband houden met het normale gebruik van het vaartuig, zijn voor rekening van de ondernemer. Hieronder vallen onder meer haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en brandstofkosten.
7. Als de consument bepaalt op welke locatie de instructie plaatsvindt, zijn de kosten die verband houden met de locatie voor rekening van de consument. Hieronder vallen onder meer huur- en legeskosten.
8. De ondernemer adviseert de consument met klem om geen waardevolle zaken mee te nemen. Hij wijst de consument daarbij op de beperking van de aansprakelijkheid die beschreven staat in artikel 10 lid 2 van deze voorwaarden.
9. De ondernemer heeft het recht om de instructie op of in het water te vervangen door een instructie op de wal, als de weersomstandigheden in combinatie met het kennisniveau van de cursisten dit noodzakelijk maken.
10.De ondernemer wijst de consument op de verplichtingen in artikel 9 lid 5 en 6.

ARTIKEL 9 - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE CONSUMENT
1. Als de ondernemer voor de instructie een zaak van de consument gebruikt, moet de consument ervoor zorgen dat die zaak verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. De dekking van de verzekering moet gelden in het gebied waar de instructie wordt gegeven. Deze bepaling geldt niet als de ondernemer en de consument iets anders zijn overeengekomen.
2. Als er sprake is van een groep cursisten, moet de consument uiterlijk op de aankomstdag een lijst van alle cursisten aan de ondernemer geven.
3. Wordt een zaak die de ondernemer ter beschikking heeft gesteld, op verzoek van de consument voor iets anders gebruikt dan overeengekomen was? Dan zijn de extra kosten die daaraan verbonden zijn, voor rekening van de consument. Dit geldt alleen als de ondernemer dit tijdig aan de consument heeft gemeld.
4. Als de consument voor de instructie eigen zaken wil gebruiken, moet hij ervoor zorgen dat deze zaken voor dit doel geschikt zijn en veilig zijn.
5. De consument moet ervoor zorgen dat de cursist(en) een aansprakelijkheidsverzekering hebben, die voldoende dekking biedt voor de overeengekomen activiteiten.
6. De consument is verplicht om zijn eigen medische verklaring naar waarheid in te vullen en eventuele aanvullende medische keuringen te laten uitvoeren voordat de instructie begint.
7. Als de ondernemer het vanwege een slechte voorbereiding door de consument niet verantwoord vindt om verder te gaan met de instructie, kan hij de consument bevelen om te stoppen. In dat geval moet de consument hier onmiddellijk gehoor aan geven.
8. De consument wijst de groep op de bepalingen uit deze voorwaarden die voor hen van toepassing zijn.
9. De kosten die direct verband houden met het normale gebruik van het vaartuig, waaronder haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de vaarschool. Echter indien op verzoek van de cursist een bijzonder gebruik van het vaartuig wordt gemaakt zijn de daaraan gerelateerde extra kosten voor rekening van de cursist.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen: - aan hemzelf; en/of - aan personen die bij hem in zijn dienst zijn; en/of - aan personen die hij heeft aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die hij met de consument heeft afgesproken.
2. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade en/of verlies van bagage is beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per cursist. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade die voortvloeit uit het verlies of de beschadiging van bagage.
3. De consument is volledig aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen: - aan hemzelf; en/of - aan zijn minderjarige kinderen; en/of - aan de groep die hij vertegenwoordigt.

ARTIKEL 11 – KLACHTEN
1. Als de consument klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet hij deze binnen bekwame (gepaste) tijd per brief of elektronisch aan de ondernemer melden. Hij moet de klachten voldoende omschrijven en toelichten.
2. Als de consument klachten heeft over een factuur, moet hij die bij voorkeur per brief aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de betreffende factuur heeft ontvangen. Hij moet de klachten in zijn brief voldoende omschrijven en toelichten.
3. Als de consument zijn klacht niet tijdig indient, kan dat ertoe leiden dat hij zijn recht op herstel of schadevergoeding verliest. Kan het feit dat hij niet tijdig heeft geklaagd niet in redelijkheid aan de consument worden toegerekend, dan behoudt hij zijn rechten.
4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 12 - ONTBINDING OVEREENKOMST
1. Als een van de partijen haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en er daarbij sprake is van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming, is de andere partij bevoegd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan. Hij kan er ook voor kiezen om nakoming van de verplichtingen te Juni 2018 vorderen, maar in dat geval kan hij de overeenkomst niet ontbinden.
2. Bij ontbinding van de overeenkomst wegens een wezenlijke wanprestatie of een toerekenbare tekortkoming, kan de benadeelde partij aanspraak maken op een vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle vorderingen, inclusief de vorderingen die niet direct opeisbaar zijn. Het bovenstaande geldt niet als door de vaarschool een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
3.  Indien de cursist het verschuldigde opeisbare cursusgeld niet voldoet, dan wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De vaarschool kan dan zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst voor ontbonden houden.
4. Ingeval de cursist met betaling in verzuim is, is de vaarschool gerechtigd een wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de cursist in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag.
5.  Indien één der partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op de tussen hen gesloten overeenkomst, is de in verzuim zijnde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de ene partij aan de ander partij verschuldigde bedrag met een minimum van € 115,00.

ARTIKEL 13 – GESCHILLENREGELING
1. Als de consument en de ondernemer een geschil hebben, kan elk van beiden dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl). Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. Het geschil gaat over de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument.
b. De overeenkomst betreft diensten of zaken die de ondernemer aan de consument gaat leveren of heeft geleverd.
c. Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. De Geschillencommissie neemt een geschil alleen in behandeling als:
a. de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend;
b. de ondernemer en de consument samen niet tot een oplossing zijn gekomen;
c. het geschil aan de Geschillencommissie is voorgelegd binnen 12 maanden nadat de consument zijn klacht bij de ondernemer heeft ingediend; d. het geschil aan de commissie is voorgelegd in de vorm van een brief of in een andere vorm die door de commissie is bepaald.
3. De Geschillencommissie neemt in principe alleen geschillen in behandeling die een financieel belang hebben van maximaal € 14.000,-. Heeft een geschil een financieel belang van meer dan € 14.000,-, dan kan de commissie dit alleen behandelen als beide partijen hier uitdrukkelijk mee instemmen.
4. Als een consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de ondernemer verplicht om dat te accepteren. Als de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen om binnen 5 weken te laten weten of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer moet daarbij aankondigen dat hij – als de consument niet binnen die 5 weken reageert – een procedure bij de rechtbank kan starten.
5. Bij de behandeling van het geschil en het doen van de uitspraak volgt de Geschillencommissie het reglement dat voor de commissie geldt. Desgevraagd wordt dit reglement naar de consument en/of de ondernemer toegestuurd. De uitspraken van de Geschillencommissie hebben de vorm van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Alleen de rechter en de genoemde Geschillencommissie zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de ondernemer en de consument.

ARTIKEL 14 - NAKOMINGSGARANTIE
1. HISWA Vereniging staat ervoor garant dat haar leden de bindende adviezen van de Geschillencommissie nakomen. Dit geldt niet als een lid besluit om het advies binnen 2 maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Blijft het advies na toetsing door de rechter in stand en is het vonnis waaruit dit blijkt onherroepelijk, dan gaat de garantstelling opnieuw in.
2. Per bindend advies keert HISWA Vereniging maximaal € 10.000,- uit aan de consument. Dit geldt ook als de consument volgens het bindend advies meer dan € 10.000,- van de ondernemer tegoed heeft. In dat geval ontvangt de consument € 10.000,- van HISWA Vereniging en heeft HISWA Vereniging een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de ondernemer de rest betaalt.
3. Om aanspraak te maken op deze garantie moet de consument dit schriftelijk aanvragen bij HISWA Vereniging. Ook moet hij de vordering die hij op de ondernemer heeft, aan HISWA Vereniging overdragen. Als de vordering hoger is dan € 10.000,-, hoeft de consument in principe alleen het deel van de vordering over te dragen dat onder de € 10.000,- uitkomt. Maar als de consument dat wil, kan hij ook het deel van de vordering overdragen dat boven de € 10.000,- uitkomt. HISWA Vereniging zal dan op eigen naam en kosten de betaling daarvan van de ondernemer vorderen. Slaagt HISWA Vereniging daarin, dan zal zij het bedrag aan de consument uitkeren.
4. HISWA Vereniging geeft geen nakomingsgarantie als – voordat de consument heeft voldaan Juni 2018 aan de formele innamevereisten voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie – sprake is van een van de volgende situaties:
a. Aan de ondernemer is surséance van betaling verleend.
b. De ondernemer is failliet verklaard
c. De bedrijfsactiviteiten van de ondernemer zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan HISWA Vereniging aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. Onder de formele innamevereisten worden de handelingen verstaan die de consument moet doen om het geschil door de Geschillencommissie te laten behandelen. Hieronder vallen het betalen van klachtengeld, het insturen van een ingevuld en ondertekend vragenformulier en een eventuele depotstorting.

ARTIKEL 15 - RECHTSKEUZE
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

ARTIKEL 16 - AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN
Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als deze niet in het nadeel zijn van de consument en als deze schriftelijk of elektronisch zodanig zijn vastgelegd dat de consument ze eenvoudig kan opslaan.

ARTIKEL 17 - WIJZIGINGEN
Als HISWA Vereniging deze algemene voorwaarden wijzigt, gebeurt dat altijd in overleg met de ANWB en de Consumentenbond.

ARTIKEL 18 – PRIVACY
Het komt regelmatig voor dat er foto's en video's gemaakt worden van cursisten gedurende de cursus. Het kan voorkomen dat afbeeldingen voor promotionele doeleinden van de zeilschool worden gebruikt. Door inschrijving aan een cursus bij Aquavitesse stemt u hiermee in.
Mocht u zien dat ergens op onze communicatie uitingen een foto van u of uw kind staat zonder dat u dat wilt, stuur ons dan een mail om die foto te verwijderen.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang 4 x per jaar de laatste nieuwtjes en leukste aanbiedingen

Aanmelden nieuwsbrief